Procedura współpracy z rodzicami w ZS Role

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz. 458 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami)
Statut Szkoły
Program Wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyki


CELE GŁÓWNE:
 1. Wprowadzenie jednolitego systemu współpracy z rodzicami.
 2. Monitorowanie przyjętych zasad, reguł.
 3. Usprawnianie współpracy między rodziną a placówką.

CELE WSPÓŁPRACY:
 1. Uświadomienie rodzicom, że wszechstronny rozwój dziecka zależy od wspólnie przyjętych do realizacji działań.
 2. Ustalenie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych.
 3. Usprawnienie pracy wychowawczo-opiekuńczej oraz zwiększenie jej efektywności.
 4. Stworzenie klimatu wzajemnego porozumienia.
 5. Nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami.
 6. Wspomaganie rodziców w procesie wychowania.
 7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Wzbogacenie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w wybranych aspektach wychowania i kształcenia (pedagogizacja rodziców).
 9. Rozwijanie aktywnej współpracy z placówką.

ZASADY WSPÓŁPRACY:
 1. Miejscem kontaktów z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, dyrektorem jest szkoła;
 2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. najpóźniej w październiku każdego roku szkolnego;
 3. Spotkania odbywają się w formach:
 4. Inne formy kontaktów z rodzicami:
 5. Rodzice nie otrzymają żadnych informacji o dziecku podczas prowadzonych przez nauczyciela zajęć szkolnych oraz dyżurów.
 6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet dyrektora.
 7. Terminy spotkań z rodzicami ustalane są przez dyrektora, pedagoga, wychowawców i innych nauczycieli. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom i rodzicom co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem, podając datę, godzinę i miejsce spotkania. Informacje będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym i tablicach informacyjnych dla rodziców.
 8. Obecność rodzica/ opiekuna jest obowiązkowa.
 9. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo wychowawca, pedagog, dyrektor lub inni nauczyciele, wzywają rodziców poza ustalonymi terminami.
 10. Wychowawca lub inny nauczyciel w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie , w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.
 11. W przypadku, gdy rodzic/opiekun z przyczyn od niego niezależnych nie może stawić się na spotkanie z wychowawcą, pedagogiem, innym nauczycielem lub dyrektorem zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę odpowiednio wcześniej i wspólnie ustalić termin spotkania,
 12. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
 13. Corocznym obowiązkiem wychowawcy w trakcie zebrań jest zapoznanie rodziców z:
 14. Wychowawca, podczas zebrań zobowiązany jest do pedagogizacji rodziców, z uwzględnieniem zagadnień zawartych w Rocznej Koncepcji Pracy lub wynikających z potrzeb zespołu rówieśniczego.
 15. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:
 16. W trakcie zebrań klasowych nie wskazane jest:
 17. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:
 18. Nauczyciel sporządza po zebraniu, spotkaniu z rodzicami pisemną notatkę stanowiącą część dokumentacji pracy nauczyciela. notatkę należy przekazać do sekretariatu szkoły.
 19. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice mogą kierować do:
 20. Rodzice lub opiekunowie za aktywną współpracę mogą zostać nagrodzeni listami gratulacyjnymi wręczanymi przez dyrektora zespołu szkół na akademii kończącej rok szkolny.
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przedszkolowo.pl logo